Tham dự trực tiếp

Bước 1: Đăng nhập lấy mã QR code Truy cập website http://agm.itagroup-vn.com/

Bước 2: Chụp lại màn hình mã QR code

Bước 3: Khi tham dự đại hội trực tiếp, cổ đông phải xuất trình mã QR của mình cho ban kiểm soát. Sau khi quét mã QR thành công, cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết.

Bước 4: Biểu quyết Đến thời gian biểu quyết, cổ đông có thể sử dụng phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết

Bước 5: Xem kết quả biểu quyết Kết quả biểu quyết sẽ được công bố sau khi có kết quả từ hệ thống.

Last updated